Nr postępowania DZ.EL.341.127.2014

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „CERTUS” Sp. z o.o., ul. Popularna 56, 02-473 Warszawa, z ceną brutto: 781.724,04 zł oraz z czasem dojazdu grupy interwencyjnej 15 minut .

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz czas dojazdu grupy interwencyjnej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena oraz w skali 0-10 pkt – czas dojazdu grupy interwencyjnej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Czas dojazdu grupy interwencyjnej (minuty) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (lider konsorcjum), Impel Security Polska Sp.
z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (partner konsorcjum), Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (partner konsorcjum)
882.699,66 15 Kryterium I – 79,70
Kryterium II – 2,67
Łącznie – 82,37
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „CERTUS” Sp. z o.o.,
ul. Popularna 56, 02-473 Warszawa
781.724,04 15 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 2,67
Łącznie – 92,67
3 Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 835.671,64 10 Kryterium I – 84,19
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 88,19
4 Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Sp. z o.o.,
ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno
878.907,42 4 Kryterium I – 80,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,05
 
Data zamieszczenia informacji