Nr postępowania DZ.IB.341.126.2014

Rozbudowa ul. Morasko w Poznaniu polegająca na budowie chodnika ? Etap 1 od przepustu do zjazdu na posesję nr 64

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 660.419,02 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 660.419,02 60 Kryterium I – 75,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,58
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 731.609,71 60 Kryterium I – 68,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,22
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń (lider konsorcjum) oraz Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1A,
64-020 Czempiń (członek konsorcjum), reprezentowani przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”
681.586,07 60 Kryterium I – 73,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,23
 
           
 
Data zamieszczenia informacji