Nr postępowania DZ.EL.341.127.2014

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej:
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „CERTUS” Sp. z o.o., ul. Popularna 56, 02-473 Warszawa od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 24 grudnia 2014r., sygn. DZ.3412.324.2014), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez Agencję Ochrony „PEWNOŚĆ” Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, z ceną brutto: 878.907,42 zł oraz z czasem dojazdu grupy interwencyjnej 4 minuty.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
 

 
Data zamieszczenia informacji