Nr postępowania DZ.UI.341.108.2014

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania?, dot. zadania A1.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA - ZADANIA A1:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 zamówienia zadania A1 - czyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz z przykanalikami, kanałów deszczowych oraz studni chłonnych na terenie dzielnicy Stare Miasto, została uznana oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, oferta z ceną brutto: 160.920,00zł.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):
 
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
Punktacja:
oferta nr 2 - DANKAN Sp. z o.o., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, liczba uzyskanych punktów: 58,78;
oferta nr 3 - HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100;
oferta nr 4 - Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-852 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,19;
oferta nr 5 - Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 60,43.
 
Data zamieszczenia informacji