Nr postępowania DZ.UTZ.341.106.2014

"Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003-2014 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania".

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla części IX zamówienia - Rejon 3C:
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy, którego ofertę pierwotnie wybrano dla części IX zamówienia - Rejon 3C (tj. Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD – Maciej Nowacki”, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań – rozstrzygnięcie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 11.12.2014r.), za najkorzystniejszą ofertę dla części IX zamówienia - Rejon 3C uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „GARDENS” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 278.730,08 zł.
 
Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 
Data zamieszczenia informacji