Nr postępowania DZ.UI.341.108.2014

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania- dotyczy zadania C

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 7 ZAMÓWIENIA - ZADANIE C

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 7 zamówienia zadania C - awaryjne naprawy zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych oraz przyłączy i przykanalików na terenie Miasta Poznania, została uznana oferta złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań,  z ceną brutto: 1.143.900,00 zł.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):
 
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
Punktacja:
oferta nr 1 - Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
 
Data zamieszczenia informacji