Nr postępowania DZ.RB.341.04.2015

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 346.860,00 zł oraz z przedłużonym o 12 miesięcy okresem gwarancji jakości.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz przedłużony okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – przedłużony okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II przedłużony okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO SP. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 346.860,00 12 Kryterium I – 90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
  
Data zamieszczenia informacji