Nr postępowania DZ.RB.341.05.2015

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz Vialis Polska) na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
- dla zadania nr 1 oferta złożona przez MSR TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 353.748,00 (po poprawkach) zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy;
- dla zadania nr 2 oferta złożona przez VIALIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Tarnowo Podgórne, z ceną brutto: 385.998,60 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
                Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 MSR TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Kamienna 7,
62-081 Przeźmierowo
353.748,00 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
2 VIALIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Tarnowo Podgórne 385.998,60 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90
 
Data zamieszczenia informacji