Nr postępowania DZ.EL.341.09.2015

Usługa w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów na terenie miasta Poznania

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez konsorcjum firm
w składzie:  Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, z siedzibą w Poznaniu (61-472) przy ul. Grzybowej 31 (lider konsorcjum), Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ul. Ptasiej 26 oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Szkółkarskiej 4, z ceną brutto: 401.197,10 zł oraz z zadeklarowanym czasem dojazdu na miejsce wezwania wynoszącym 40 minut.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 85% oraz czas dojazdu na miejsce wezwania 15%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-85 pkt - cena oraz w skali 0-15 pkt – czas dojazdu na miejsce wezwania.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II czas dojazdu na miejsce wezwania Ilość uzyskanych punktów
1 konsorcjum firm w składzie: 
  • Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, z siedzibą w Poznaniu (61-472) przy ul. Grzybowej 31,
  • Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ul. Ptasiej 26
  • Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Szkółkarskiej 4
401.197,10 40 min Kryterium I – 85
Kryterium II – 5
Łącznie – 90
 
Data zamieszczenia informacji