Nr postępowania Nr postępowania DZ.EL.341.06.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na Dostawę znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonej licytacji elektronicznej wybrano ofertę złożoną przez „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów (oferta z ceną brutto 339.000,00 zł).
W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena. 
Data zamieszczenia informacji