Nr postępowania DZ.TI.341.10.2015

Przebudowa ul. Hercena w Poznaniu na odcinku od ul. Leńskiego do ul. Rylejewa (od km 0+104 do km 0+ 368,80)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 171.720,92 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 203.151,65 72 Kryterium I – 76,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,08
2 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 171.720,92 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 204.166,19 72 Kryterium I – 75,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,70
 

 
Data zamieszczenia informacji