Nr postępowania DZ.UI.3412.01.2015

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2015 roku

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
  • na część 1 zamówienia – Rejon I – Stare Miasto-Centrum oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 1.863.520,56 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 28;
  • na część 2 zamówienia – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 726.531,12 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 26;
  • na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 905.947,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 20;
  • na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 626.125,68 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 26;
  • na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, z ceną brutto: 907.318,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 34;
  • na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 1.130.317,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 46;
  • na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 843.853,68 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 20.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
                Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
Dla Rejonu I
1.863.520,56
 
Dla Rejonu I
28
 
Dla Rejonu I
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 3,04
Łącznie – 98,04
Dla Rejonu II
726.531,12
 
Dla Rejonu II
26
 
Dla Rejonu II
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 2,83
Łącznie – 97,83
Dla Rejonu III
905.947,20
 
Dla Rejonu III
20
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu IV
626.125,68
Dla Rejonu IV
26
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
2 Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
 
Dla Rejonu V
907.318,80
 
Dla Rejonu V
34
 
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VI
1.277.413,20
 
Dla Rejonu VI
34
 
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 84,06
Kryterium II – 3,70
Łącznie – 87,76
Dla Rejonu VII
914.899,32
Dla Rejonu VII
19
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 87,62
Kryterium II – 4,75
Łącznie – 92,37
3 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu I
2.110.374,00
 Dla Rejonu I
46
Dla Rejonu I
Kryterium I – 83,89
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 88,89
4 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu II
819.806,40
Dla Rejonu II
46
Dla Rejonu II
Kryterium I – 84,19
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,19
5 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu VI
1.130.317,20
Dla Rejonu VI
46
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
6 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu VII
843.853,68
 
Dla Rejonu VII
20
 
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu V
957.817,44
Dla Rejonu V
10
Dla Rejonu V
Kryterium I – 89,99
Kryterium II – 1,47
Łącznie – 91,46
 
Data zamieszczenia informacji