Nr postępowania DZ.UD.341.14.2015

Przebudowa kładki w ul. Skromnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jarosława Aniołę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane, ul. Armii Poznań 3, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 194.690,46 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
3 Jarosław Anioła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane, ul. Armii Poznań 3, 62-030 Luboń 194.690,46 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo,
62-006 Kobylnica
219.448,97 72 Kryterium I – 79,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,85
 
           
 


 
Data zamieszczenia informacji