Nr postępowania DZ.UD.341.15.2015

Naprawa dylatacji podłużnej wiaduktu w Al. Polskiej nad ul. Świętego Wawrzyńca w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „Mosty Poznań” Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto: 241.240,55 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 „Mosty Poznań” Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 241.240,55 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
Data zamieszczenia informacji