Nr postępowania DZ.EL.341.16.2015

Dostawa słupków do znaków drogowych oraz słupków żeliwnych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
- dla zadania A oferta złożona przez GC METAL Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań z ceną brutto: 164.288,64 zł oraz z terminem dostawy wynoszącym 1 dzień od chwili zgłoszenia;
- dla zadania B oferta złożona przez Metal-Art. s.c Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, z ceną brutto 172.200,00 zł oraz z terminem dostawy wynoszącym 14 dni od chwili zgłoszenia.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin dostawy 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin dostawy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Termin dostawy (w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin Zadanie A
172.061,01
 Zadanie A
14
Zadanie A
Kryterium I – 84,17
Kryterium II – 0,72
Łącznie – 84,89
2 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Zadanie A
160.908,60

 
Zadanie A
5
Zadanie A
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 2
Łącznie – 92
3 KORNAK Sp.j., Adamowice, ul. Kominkowa 15, 96-320 Mszczonów Zadanie B
177.353,70
Zadanie B
20
Zadanie B
Kryterium I – 87,39
Kryterium II – 7
Łącznie – 94,39
4 GC METAL Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań Zadanie A
164.288,64
Zadanie A
1
Zadanie A
Kryterium I – 88,15
Kryterium II – 10
Łącznie – 98,15
5 GZD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo Zadanie A
273.109,20
Zadanie A
14
Zadanie A
Kryterium I – 53,03
Kryterium II – 0,72
Łącznie – 53,75
6 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, 66-200 Świebodzin Zadanie A
167.157,00 (cena po poprawkach)
Zadanie A
13
Zadanie A
Kryterium I – 86,64
Kryterium II – 0,77
Łącznie – 87,41
7 Metal - Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań Zadanie B
172.200,00
Zadanie B
14
 
Zadanie B
Kryterium I – 90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
8 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU DOLBET Andrzej Dolny, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Zadanie B
173.368,50
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 89,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,39
9 HAND Sp. z o.o., ul. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań Zadanie A
170.213,55
Zadanie A
14
Zadanie A
Kryterium I – 86,87
Kryterium II – 0,72
Łącznie – 87,59
 
Data zamieszczenia informacji