Nr postępowania DZ.RB.341.17.2015

Wykonanie i montaż informacji ulicowej dla wybranych jednostek obszarowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „UTAL” Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto: 1.497.995,04 zł oraz z okresem gwarancji jakości 7 lat.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Okres gwarancji jakości (lata)
Ilość uzyskanych punktów
1 „UTAL” Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica 1.497.995,04 7 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
Data zamieszczenia informacji