Nr postępowania DZ.TI.341.19.2015

Przebudowa ul. Kołłątaja polegająca na budowie chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Wojkiewicza do ul. Kwiatkowskiego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), z ceną brutto: 143.831,96 zł oraz z okresem rękojmi za wady 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-262 Poznań 167.747,30 72 Kryterium I – 77,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,17
2 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 150.566,67
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 85,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,97
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 154.918,71
 
72 Kryterium I – 83,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,56
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 147.597,16
 
72 Kryterium I – 87,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,70
5 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 168.664,25
 
72 Kryterium I – 76,75
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,75
6 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 157.620,65
 
60 Kryterium I – 82,13
Kryterium II – 8,33
Łącznie – 90,46
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 169.720,60
 
60 Kryterium I – 76,27
Kryterium II – 8,33
Łącznie – 84,61
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 143.831,96
 
60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 8,33
Łącznie – 98,33
 
           


 
Data zamieszczenia informacji