Nr postępowania DZ.UD.341.20.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Saperskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Łęgi Dębińskie- Etap I

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto 275.740,79 zł oraz okresem rękojmi za wady 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT;

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II rękojmia za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
2 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 318.662,59 60 Kryterium I – 77,88
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,88
3 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 275.740,79 60 Kryterium I – 90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 

 
Data zamieszczenia informacji