Nr postępowania DZ.UD.341.23.2015

Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych w ul. Kościuszki w Poznaniu na odcinku od ul. Solnej do ul. Św. Barbary

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 398.993,30 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „ELTEL” Sp z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań 479.608,98  (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 74,87
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,87
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 398.993,30 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 474.500,79   60 Kryterium I – 75,68
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,68
 

 
Data zamieszczenia informacji