Nr postępowania DZ.UD.341.26.2015

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w Gorajskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 94.985,63 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 95.756,82  72 Kryterium I – 89,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,28
2 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 111.946,85 72 Kryterium I – 76,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,36
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 116.295,27   72 Kryterium I – 73,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,51
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 94.985,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum 110.135,05 60 Kryterium I – 77,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 82,62
6 Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 119.150,64 72 Kryterium I – 71,75
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,75
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań 133.367,67 72 Kryterium I – 64,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,10
 

 
Data zamieszczenia informacji