Nr postępowania DZ.UI.341.30.2015

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia miasta Poznania w 2015 roku.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, z ceną brutto: 88.683,00 zł. Wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklarował liczby osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, stąd też zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XIX pkt. 2 w przedmiotowym kryterium otrzymał 0,00 pkt.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 257.377,50 10 Kryterium I – 32,73
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 37,73
2 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości,
al. Poznańska 70, 64-920 Piła
88.683,00 - Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 95,00
3 Tomasz Andrzejewski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TOMAX-Q, ul. Głuszyna 209/1, 61-329 Poznań 234.905,40 2 Kryterium I – 35,87
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 36,87
 
           
 
 
Data zamieszczenia informacji