Nr postępowania DZ.UD.341.32.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Roboczej i w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 154.560,21 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 154.560,21 72 Kryterium I – 89,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,69
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań 185.294,74 72 Kryterium I – 74,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,82
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 183.813,16   60 Kryterium I – 75,42
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,42
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 181.338,35 72 Kryterium I – 76,45
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,45
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 175.049,18 60 Kryterium I – 79,19
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 84,19
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 156.181,49 60 Kryterium I – 88,76
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 93,76
7 Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo 154.032,92 48
okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
 
Data zamieszczenia informacji