Nr postępowania DZ.UD.341.24.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wojnowickiej oraz w ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c. Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew:
  • dla 1 części zamówienia (zadania nr 1 polegającego na remoncie nawierzchni chodnika w ul. Wojnowickiej na odcinku od ul. Kowalewickiej do nr 22; strona zachodnia) z ceną brutto: 43.679,92 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące,
  • dla 2 części zamówienia (zadania nr 2 polegającego na remoncie nawierzchni chodnika w ul. Wolsztyńskiej na odcinku od nr 6 do ul. Opalenickiej; strona wschodnia)  z ceną brutto: 41.027,09 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 47.606,36 72 Kryterium I – 82,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,58
Zadanie nr 2 49.121,11 72 Kryterium I – 75,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,17
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 51.485,32 60 Kryterium I – 76,36
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 81,36
Zadanie nr 2 53.727,31 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I –  68,73
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 73,73
4 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 47.031,76 48 Kryterium I – 83,59
Kryterium II – 0
Łącznie – 83,59
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 65.922,47 60 Kryterium I – 59,63
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 64,63
Zadanie nr 2 65.741,41 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 56,19
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 61,19
6 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 54.391,14 48
(okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie
z zapisami pkt 19.2 SIWZ)
Kryterium I – 72,28
Kryterium II – 0
Łącznie – 72,28
Zadanie nr 2 61.611,68 72 Kryterium I – 59,93
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,93
7 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c. Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 43.679,92 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 1 41.027,09 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
Data zamieszczenia informacji