Nr postępowania DZ.UD.341.25.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Palacza oraz w ul. Legnickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, na:
  • Zadanie nr 1 (cześć I zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Palacza na odcinku odul. Jarochowskiego do ul. Arciszewskiego; strona południowa) – z ceną brutto: 97.624,66 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • zadanie nr 2 (część II zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Legnickiej na odcinku odul. Wołowskiej do nr 22; strona południowa) – z ceną brutto: 49.499,06 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 129.148,79 72 Kryterium I – 68,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,03
Zadanie nr 2 61.227,46 72 Kryterium I – 72,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,76
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 97.624,66 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 49.499,06 72 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 102.673,45 72 Kryterium I – 85,57
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,57
Zadanie nr 2 54.789,55 72 Kryterium I – 81,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,31
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 123.157,65 72 Kryterium I – 71,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,34
Zadanie nr 2 61.298,35 72 Kryterium I – 72,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,68
6 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 109.270,25  
60

 
Kryterium I – 80,41
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,41
Zadanie nr 2 53.586,12 60 Kryterium I – 83,14
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 88,14
7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 137.535,89 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 63,88
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 68,88
8 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 106.098,82 72 Kryterium I – 82,81
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,81
Zadanie nr 2 58.038,09 72 Kryterium I – 76,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,76
9 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 124.777,47 72 Kryterium I – 70,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,42
Zadanie nr 2 84.841,34 72 Kryterium I – 52,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 62,51
 
Data zamieszczenia informacji