Nr postępowania DZ.UD.341.36.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Matejki oraz w ul. Winklera w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski na:
  • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Matejki na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Konopnickiej; strona wschodnia) – z ceną brutto: 138.329,98 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy;
  • zadanie 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Winklera na odcinku od ul. Jarochowskiego do ul. Kasprzaka; strona południowa) – z ceną brutto: 58.164,35 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 160.072,11 72 Kryterium I – 77,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,78
Zadanie nr 2 62.780,16 72 Kryterium I – 83,38
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,38
2 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 153.123,44 72 Kryterium I – 81,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,30
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 196.699,53 72 Kryterium I – 63,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,29
Zadanie nr 2 82.816,56 72 Kryterium I – 63,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,21
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 138.329,98 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
Zadanie nr 2 58.164,35 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
 
Data zamieszczenia informacji