Nr postępowania DZ.UD.341.28.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Kłuszyńskiej, ul. Pogodnej, ul. Ostrobramskiej oraz na Placu Zbawiciela w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożone na:
  • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont chodnika w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej; strona wschodnia oraz w ul. Pogodnej na odcinku od ul. Kłuszyńskiej do ul. Ściegiennego; strona zachodnia) przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 108.458,58 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące;
  • Zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont chodnika w ul. Ostrobramskiej na odcinku od Placu Zbawiciela do ul. Węglowej oraz na Placu Zbawiciela na odcinku od ul. Zgoda do ul. Ostrobramskiej; strona zachodnia) przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
    60-688 Poznań, z ceną brutto: 313.087,14 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 110.236,98 72 Kryterium I – 88,55
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,55
Zadanie nr 2 313.087,14 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 2 316.995,07 60 Kryterium I – 88,89
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 93,89
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 134.608,95 60 Kryterium I – 72,52
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 77,52
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 140.030,76 72 Kryterium I – 69,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,71
Zadanie nr 2 407.949,18 72 Kryterium I – 69,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,07
5 INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 1 129.089,47  
72

 
Kryterium I – 75,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,62
Zadanie nr 2 313.305,03 72 Kryterium I – 89,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,94
6 Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo Zadanie nr 1 108.458,58 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 372.315,12 72 Kryterium I – 75,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,68
7 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 122.258,38 72 Kryterium I – 79,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,84
Zadanie nr 2 324.026,98 72 Kryterium I – 86,96
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,96
8 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 125.518,72 72 Kryterium I – 77,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,77
Zadanie nr 2 361.972,84 72 Kryterium I – 77,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,85
 

 
Data zamieszczenia informacji