Nr postępowania DZ.UD.341.29.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Kwiatkowskiego oraz nawierzchni chodników w ul. Rawickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń:
  • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Kwiatkowskiego, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Kołłątaja; strona północna) z ceną brutto: 35.056,23 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy;
  • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Rawickiej, na odcinku od ul. Ponieckiej do ul. Głazowej) z ceną brutto: 161.443,10  zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o. o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 40.333,20 72 Kryterium I – 78,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,22
Zadanie nr 2 186.444,06 72 Kryterium I – 77,93
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,93
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 45.139,89 72 Kryterium I – 69,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,90
Zadanie nr 2 181.190,01 72 Kryterium I – 80,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,19
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 64.914,17 72 Kryterium I – 48,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 58,60
Zadanie nr 2 172.214,96 72 Kryterium I – 84,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,37
4 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-00 Kościan Zadanie nr 1 38.999,67 72 Kryterium I – 80,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,90
Zadanie nr 2 174.261,70 72 Kryterium I – 83,38
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,38
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 42.282,30 60 Kryterium I – 74,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,62
Zadanie nr 3 206.591,33 60 Kryterium I –  70,33
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,33
6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
Zadanie nr 1 35.056,23 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
Zadanie nr 2 161.443,10 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 51.545,00 60 Kryterium I – 81,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,62
Zadanie nr 2 179.079,57 60 Kryterium I – 78,23
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,23
8 Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo Zadanie nr 1 38.926,81  
72
Kryterium I – 81,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,05
Zadanie nr 2 176.792,34 72 Kryterium I – 82,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,19
 
Data zamieszczenia informacji