Nr postępowania DZ.UD.341.34.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jaskiniowej oraz w ul. Graniowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 66.574,38 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 71.587,16  72 Kryterium I – 89,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,28
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań 70.966,72 72 Kryterium I – 84,43
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,43
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 68.614,63   60 Kryterium I – 87,32
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 92,32
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 76.176,86 72 Kryterium I – 78,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,66
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
73.592,61 60 Kryterium I – 81,42
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,42
6 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 66.574,38 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 66.698,07 72 Kryterium I – 89,83
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,83
 
           
 

 
Data zamieszczenia informacji