Nr postępowania DZ.UI.341.30.2015

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia miasta Poznania w 2015 roku

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 25 czerwca 2015r., sygn. DZ.3412.90.2015), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, z ceną brutto: 257.377,50 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 10.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 
Data zamieszczenia informacji