Nr postępowania DZ.UD.341.39.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 171.310,35 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
198.181,34 72 Kryterium I – 77,80
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,80
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 187.499,67 72 Kryterium I – 82,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,23
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
171.310,35   72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych Jach-Gum, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 217.456,21 72 Kryterium I – 70,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,90
 
           
 
Data zamieszczenia informacji