Nr postępowania DZ.UD.341.37.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Powstańczej oraz w ul. Św. Jerzego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud-Bruk, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 75.712,63 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
89.687,63 72 Kryterium I – 75,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,98
2 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud-Bruk,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
75.712,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
85.160,33   72 Kryterium I – 80,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,02
4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 85.350,13 60 Kryterium I – 79,84
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 84,84
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
85.527,67 72 Kryterium I – 79,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,67
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 84.289,66 60 Kryterium I – 80,84
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,84
 
           

 
Data zamieszczenia informacji