Nr postępowania DZ.UD.341.41.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. oraz
w ul. Prądzyńskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak na:
  • zadanie 1(I część zamówienia - remont chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Pamiątkowej do ul. Langiewicza; strona wschodnia) – z ceną brutto: 35.586,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • zadanie 2 (II część zamówienia - remont chodnika w ul. Prądzyńskiego na odcinku od  ul. Wybickiego do ul. Sikorskiego; strona wschodnia) – z ceną brutto: 84.811,01 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r.,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 54.372,99 72 Kryterium I – 58,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,90
Zadanie nr 2 110.850,37 72 Kryterium I – 68,86
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,86
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 43.900,30 72 Kryterium I – 72,96
Kryterium II – 10,00 Łącznie – 82,96
Zadanie nr 2 98.750,94 72 Kryterium I – 77,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,30
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 35.586,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 84.811,01 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 41.060,11 60 Kryterium I – 78,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,00
Zadanie nr 2 91.988,03 60 Kryterium I – 82,98
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 87,98
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 61.378,00 72 Kryterium I – 52,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 62,18
Zadanie nr 2 91.962,50 72 Kryterium I – 83,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji