Nr postępowania DZ.UD.341.42.2015

Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Jasna Rola w Poznaniu
na odc. od cmentarza do przejazdu PKP (Etap II)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 367.580,31 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 414.358,46 72 Kryterium I – 79,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,84
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań
496.345,28 72 Kryterium I – 66,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,65
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 524.657,73   72 Kryterium I – 63,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,05
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 441.256,50 60 Kryterium I – 74,97
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,97
5 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 367.580,31 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
6 SKANSKA S.A., Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 412.209,75 72 Kryterium I – 80,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,26
 
           

 
Data zamieszczenia informacji