Nr postępowania DZ.UD.341.45.2015

Remont nawierzchni chodnika i jezdni w ul. Wysokiej i w ul. Szymańskiego oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Garbary i w ul. Wielkiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski:
  • dla Zadania nr 1 (I część zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika i jezdni w ul. Wysokiej na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Szymańskiego oraz w ul. Szymańskiego na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Krysiewicza),
    z ceną brutto: 165.454,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • dla Zadania nr 2 (II część zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Garbary na odcinku od ul. Szyperskiej do ul. Estkowskiego; strona wschodnia), z ceną brutto: 76.921,92 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • dla Zadania nr 3 (III część zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Wielkiej na odcinku od ul. Garbary do Starego Rynku), z ceną brutto: 148.469,73 zł oraz okresem rękojmi za wady: 48 miesięcy (okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ).
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 245.502,12 72 Kryterium I – 60,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,66
Zadanie nr 2 107.847,78 72 Kryterium I – 64,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,19
Zadanie nr 3 216.691,10 72 Kryterium I – 61,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,67
2 INFRAKOM Sp. z o. o, ul.F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 1 188.165,52 72 Kryterium I – 79,14
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,14
3 INFRAKOM Sp. z o. o, ul.F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 2 96.933,72 72 Kryterium I – 71,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,42
4 INFRAKOM Sp. z o. o, ul.F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 3 172.729,15 72 Kryterium I – 77,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,36
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 165.454,99 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 76.921,92 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 148.469,73 48
(okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie
z zapisami pkt 19.2 SIWZ)
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
 
Data zamieszczenia informacji