Nr postępowania DZ.UD.341.40.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Psarskie, w ul. Świątniczki oraz
w ul. Agrestowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski
  • dla Zadania nr 1 (I część zamówienia - remont chodnika w ul. Psarskie na odcinku od posesji nr 3 do wjazdu przy posesji nr 8) z ceną brutto: 53.546,64 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • dla Zadania nr 2 (II część zamówienia - remont chodnika w ul. Świątniczki na odcinku od ul. Siewierskiej do ul. Zawiertowskiej) z ceną brutto: 66.106,84 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • dla Zadania nr 3 (III część zamówienia - remont chodnika w ul. Agrestowej na odcinku odul. Szczepankowo do ul. Michałowo) z ceną brutto: 135.431,88 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 68.028,78 72 Kryterium I – 70,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,84
Zadanie nr 2 92.378,58 72 Kryterium I – 64,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,40
Zadanie nr 3 172.588,64 72 Kryterium I – 70,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,62
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 53.546,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 66.106,84 72 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 3 135.431,88 72 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 1 72.313,52 72 Kryterium I – 66,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,64
Zadanie nr 2 80.649,54 72 Kryterium I – 73,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,77
Zadanie nr 3 163.342,31 72 Kryterium I – 74,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,62
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 3 139.112,14 72 Kryterium I – 87,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,62
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 59.042,51  
72
Kryterium I – 81,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,62
Zadanie nr 2 72.304,17 72 Kryterium I – 82,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,29
Zadanie nr 3 148.198,12 72 Kryterium I – 82,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,25
6 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 57.837,39 72 Kryterium I – 83,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,32
Zadanie nr 2 75.098,33  
72
 
Kryterium I – 79,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,22
Zadanie nr 3 157.553,81  
72
 
Kryterium I – 77,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,36
 
Data zamieszczenia informacji