Nr postępowania DZ.UI.341.51.2015

Dostawa koszy na odpady w 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożone na:
  • Zadania nr 1 (część 1 – dostawa stalowych koszy montowanych na słupkach) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany z ceną brutto: 27.552,00 zł oraz okresem rękojmi za wady: 36 miesięcy;
  • Zadania nr 2 (część 2 – dostawa stalowych koszy wolnostojących) przez Kazimierza Dolecińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów z ceną brutto: 41.328,00 zł oraz okresem rękojmi za wady: 36 miesięcy;
  • Zadania nr 3 (część 3 – dostawa betonowych koszy wolnostojących) przez INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z ceną brutto: 36.531,00 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz okres rękojmi za wady 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „STYL-BET” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski Sp.j., ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie Zadanie nr 3 40.590,00 60 Kryterium I – 84,60
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 90,60
2 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów Zadanie nr 1 41.328,00 36 Kryterium I – 62,67
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 64,67
Zadanie nr 2 41.328,00 36 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 96,00
3 INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa Zadanie nr 3 36.531,00 60 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany Zadanie nr 1 27.552,00 36 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 96,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji