Nr postępowania DZ.UD.341.53.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Augustowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 121.003,76 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
124.551,69 72 Kryterium I – 87,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,44
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
130.451,81 72 Kryterium I – 83,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,48
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 142.776,74 72 Kryterium I – 76,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,28
4 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 121.003,76 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji