Nr postępowania DZ.TI.341.48.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren WGRO S.A.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 479.868,02 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
500.619,63 72 Kryterium I – 86,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,27
2 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 537.622,79 72 Kryterium I – 80,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,33
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 604.233,00 72 Kryterium I – 71,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,48
4 Paweł Żak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „ŻAK” Roboty Drogowo Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno 621.068,09 72 Kryterium I – 69,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,54
5 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 479.868,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           

 
Data zamieszczenia informacji