Nr postępowania DZ.UD.341.50.2015

Remont nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej w ul. Ściegiennego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 184.731,63 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 243.106,89
(po poprawkach) 
72 Kryterium I – 68,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,39
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 194.043,13 60 Kryterium I – 85,68
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 90,68
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań 189.580,70  72 Kryterium I – 87,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,70
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 201.112,93   72 Kryterium I – 82,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,67
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 205.622,09 72 Kryterium I – 80,86
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,86
6 Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo 184.731,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           
 
 
Data zamieszczenia informacji