Nr postępowania DZ.UD.341.47.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Brzask oraz w ul. Gwiaździstej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, na:
  • zadanie 1 - remont nawierzchni chodnika w ul. Brzask na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Mgielnej– z ceną brutto: 103.876,22 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • zadanie 2 - remont nawierzchni chodnika w ul. Gwiaździstej na odcinku od ul. Palacza doul. Racławickiej  –  z ceną brutto: 282.224,77 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NORTEX”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Zadanie nr 2 436.986,43 72 Kryterium I – 58,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,13
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
 
Zadanie nr 1 117.203,29 72 Kryterium I – 79,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,77
Zadanie nr 2 317.595,05 72 Kryterium I – 79,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,98
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 143.275,27 72 Kryterium I – 65,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,25
Zadanie nr 2 338.321,98 72 Kryterium I – 75,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,08
4 INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Zadanie nr 1 136.861,26 72 Kryterium I – 68,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,31
Zadanie nr 2 360.983,65 72 Kryterium I – 70,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,36
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 129.030,44 72 Kryterium I – 72,45
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,45
Zadanie nr 2 352.396,44 72 Kryterium I – 72,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,08
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), Zadanie nr 1  
 
111.027,76
 
 
 
48
(okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ)
Kryterium I – 84,20
Kryterium II – 0
Łącznie – 84,20
Zadanie nr 2 324.443,27 60 Kryterium I – 78,29
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,29
7 Skanska S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
Zadanie nr 1 153.949,60 72 Kryterium I – 60,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,73
Zadanie nr 2 398.237,38 72 Kryterium I – 63,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,78
8 Zakład Drogowo Budowlany
Kaszkowiak Sp. j.,
ul. Poznańska 86,
60-185 Skórzewo
Zadanie nr 1 103.876,22 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 282.224,77 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
9 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 119.807,73 72 Kryterium I – 78,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,03
Zadanie nr 2 324.871,61 72 Kryterium I – 78,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,19
10 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 126.649,61 72 Kryterium I – 73,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,79
Zadanie nr 2 345.773,73 72 Kryterium I – 73,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,46
 

 
Data zamieszczenia informacji