Nr postępowania DZ.UI.341.56.2015

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich oraz zdarzeń komunikacyjnych i innych zdarzeń wskazanych przez Zamawiającego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Elektryczne i Dźwigowe”, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 451.225,50 zł oraz czasem wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy: 36 godzin.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz czas wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy 6%.
Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - czas wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy. Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 97,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 94,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium czas wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy: 3,00).

 
Data zamieszczenia informacji