Nr postępowania DZ.TI.341.59.2015

Budowa przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 426.072,00 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00 pkt, liczba uzyskanych punktów w kryterium okres rękojmi za wady: 10,00 pkt).

 
Data zamieszczenia informacji