Nr postępowania DZ.TI.341.52.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Studziennej i w ul. Blacharskiej, w ul. Smolnej oraz w ul. Wiejskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
  • Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak - dla Zadania nr 1 – (remont chodnika  w ul. Studziennej na odcinku od ul.  Blacharskiej do ul. Głównej oraz w ul. Blacharskiej na odcinku od ul. Głównej do nr 9), z ceną brutto: 96.118,53 zł (cena po poprawce) oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań - dla Zadania nr 2 (remont chodnika w ul. Smolnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Mariackiej), z ceną brutto: 94.732,44 zł 
    oraz  okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań - dla Zadania nr 3 (remont chodnika w ul. Wiejskiej na odcinku od  ul. Głównej do ul. Krańcowej), z ceną brutto: 33.632,74 zł
    oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 105.625,45 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 81,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,90
Zadanie nr 2 122.999,95 72 Kryterium I – 69,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,32
Zadanie nr 3 43.217,16 72 Kryterium I – 70,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,04
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 108.669,95 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 79,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,60
Zadanie nr 2 117.606,65 72 Kryterium I –  72,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,50
Zadanie nr 3 41.121,85 72 Kryterium I –  73,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,61
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 131.506,88 72 Kryterium I – 65,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,78
Zadanie nr 2 140.520,19 72 Kryterium I – 60,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,67
Zadanie nr 3 45.716,68 72 Kryterium I – 66,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,21
4 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 96.443,32 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 89,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,70
Zadanie nr 2 103.545,67 72 Kryterium I – 82,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,34
Zadanie nr 3 34.737,73 72 Kryterium I – 87,14
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,14
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 98.869,15 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 87,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,50
6 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 2 112.884,89 72 Kryterium I – 75,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,53
7 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 3 39.920,95 72 Kryterium I – 75,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,82
8 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 96.118,53 (cena po poprawce)  
72
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 111.398,43 72 Kryterium I – 76,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,54
Zadanie nr 3 35.594,45 72 Kryterium I – 85,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,04
9 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 97.932,80 72 Kryterium I – 88,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,33
Zadanie nr 2 94.732,44  
72
 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 33.632,74  
72
 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
 

 
Data zamieszczenia informacji