Nr postępowania DZ.UD.341.57.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Galla Anonima, w ul. Pszczelnej oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Galla Anonima na odcinku od
    ul. Kadłubka do ul. Długosza) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną brutto: 68.627,91 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Pszczelnej na odcinku od
    ul. Winogrady do ul. Pasieka)
    przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 105.031,30 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej na odcinku od przejazdu PKP do ul. Św. Antoniego) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną brutto: 110.490,29 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Zadanie nr 1 101.035,58 72 Kryterium I – 61,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,13
Zadanie nr 2 181.478,62 72 Kryterium I – 52,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 62,09
Zadanie nr 3 177.323,27 72 Kryterium I – 54,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 64,17
2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M BUD TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)
oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 2 111.595,99 60 Kryterium I – 84,71
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,71
Zadanie nr 3 106.736,20 60 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 82.615,41 72 Kryterium I – 74,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,76
Zadanie nr 2 106.761,27 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
Zadanie nr 3 140.151,42 72 Kryterium I – 68,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,54
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 2 106.015,58 72 Kryterium I – 89,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,16
Zadanie nr 3 139.362,16 72 Kryterium I – 68,93
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,93
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 70.918,28 72 Kryterium I – 87,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,09
Zadanie nr 2 105.031,30 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 116.497,57 72 Kryterium I – 82,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,46
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 68.627,91 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 106.497,89 72 Kryterium I – 88,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,76
Zadanie nr 3 110.490,29 72 Kryterium I – 86,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,94
7 INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. F.Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
Zadanie nr 1 80.720,53 72 Kryterium I – 76,52
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,52
Zadanie nr 2 115.930,62 72 Kryterium I – 81,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,54
Zadanie nr 3 119.741,82 72 Kryterium I – 80,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,22
 
Data zamieszczenia informacji