Nr postępowania DZ.UTZ.341.61.2015

Usługa polegająca na zagospodarowaniu zielenią i małą architekturą pasów drogowych miasta Poznania wraz z pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy ul. Ściegiennego/Głogowskiej oraz pobocza w pasie drogowym ul. Hetmańskiej) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska z ceną brutto: 161.461,23 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):14;
  • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią ulic na terenie Osiedli: Stary Grunwald, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Stare Miasto, Ostrów Tumski-Zawady-Komandoria, Winogrady, Naramowice, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce) przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Abies”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina z ceną brutto: 183.078,47 (cena po poprawkach – cena przed poprawką 183.078,79 zł) oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 2;
  • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy
    ul. Promienistej/Ściegiennego) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska z ceną brutto: 87.925,38 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):14.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne)
Ilość uzyskanych punktów
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. „Abies”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Zadanie nr 1 147.528,86 (cena po poprawkach) 2 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 1,43
Łącznie – 91,43
Zadanie nr 2 183.078,47 (cena po poprawkach) 2 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 1,43
Łącznie – 91,43
Zadanie nr 3 88.079,01 2 Kryterium I – 89,84
Kryterium II – 1,43
Łącznie – 91,27
2 GreenQL Sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
Zadanie nr 1 157.886,17 (cena po poprawkach) 7 Kryterium I – 84,10
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,10
Zadanie nr 3 93.211,96 7 Kryterium I –  84,90
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,90
3 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
Zadanie nr 1 161.461,23 14 Kryterium I – 82,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,23
Zadanie nr 2 218.540,61 14 Kryterium I – 75,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,40
Zadanie nr 3 87.925,38 14 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
Data zamieszczenia informacji