Nr postępowania DZ.UD.341.60.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Franowo i w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
  • Zadanie 1 (remont nawierzchni chodnika w ul. Franowo na odcinku od ul. Ternickiej do ul. Kłońskiej) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 25.511,06 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • Zadanie 2 (remont nawierzchni chodnika w ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Galla Anonima do ul. Dąbrowskiego) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 40.827,02 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 25.511,06 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 40.827,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 31.998,93 72 Kryterium I – 79,72
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,72
Zadanie nr 2 56.809,27 72 Kryterium I – 71,87
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,87
 
 

 
Data zamieszczenia informacji