Nr postępowania DZ.UI.341.62.2015

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 995.685,00 zł oraz czasem usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia 12 godzin.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz czas usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - czas usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium czas usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia: 10,00).

 
Data zamieszczenia informacji