Nr postępowania DZ.UD.341.55.2015

Remont nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy i naprawa jezdni w ul. Staffa oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Ławica i w ul. Szeherezady
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertą uznana została oferta złożona na
  • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy na odcinku od ul. Wieczorynki do ul. Tuwima; strona północna i naprawę nawierzchni jezdni w ul. Staffa przy ul. Gałczyńskiego) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 130.114,82 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont chodnika w ul. Ławica przy szkole podstawowej; strona południowa) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 28.572,94 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont chodnika w ul. Szeherezady na odcinku od  nr  22 do nr 66; strona zachodnia) przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 73.749,63 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 160.438,37 72 Kryterium I – 72,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,99
Zadanie nr 2 38.957,91 72 Kryterium I – 66,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,01
Zadanie nr 3 73.749,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 135.660,33 72 Kryterium I – 86,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,32
Zadanie nr 2 34.914,60 72 Kryterium I –  73,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,65
Zadanie nr 3 80.055,53 72 Kryterium I –  82,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,91
3 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 143.535,47 72 Kryterium I – 81,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,58
Zadanie nr 2 34.472,72 72 Kryterium I – 74,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,60
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 130.114,82 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 28.572,94 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
5 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Poznańska 62a,
62-080 Tarnowo Podgórne
Zadanie nr 1 188.665,08 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I – 62,07
Kryterium II –0,00
Łącznie – 62,07
Zadanie nr 2 38.233,57  
48
 
Kryterium I – 67,26
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 67,26
Zadanie nr 3 105.527,46  
48
 
Kryterium I – 62,90
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 62,90
6 INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. F.Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
Zadanie nr 1 140.712,17 72 Kryterium I – 83,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,22
Zadanie nr 2 33.466,28 72 Kryterium I –  76,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,84
Zadanie nr 3 92.854,67 72 Kryterium I –  71,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji