Nr postępowania DZ/UI/341/077/06

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie zimowym 2006/2007 ? odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a ta

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: - Rejon I - Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 5.119.682,50 zł; - Rejon II ? Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz z ceną brutto: ? 5.922.821,29 zł - Rejon III ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań oraz SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 4.877.124,34 zł. - Rejon IV - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas,m ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: ? 6.457.111,88 zł - Rejon V ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas,m ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 6.819.893,24 zł, - Rejon VI ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 6.395.892,90 zł - Rejon VII ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas,m ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań 3.534.632,65 zł Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w każdej części na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z faktem, iż ceny najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części (Rejonów) przewyższają kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data zamieszczenia informacji