Nr postępowania DZ.UI.341.63.2015

Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania z pasów drogowych w 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta:
  • dla Zadania nr 1 – (1 część zamówienia - teren dzielnicy Stare Miasto), złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 35.100,00 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście;
  • dla Zadania nr 2 – (2 część zamówienia - teren dzielnicy Nowe Miasto), złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 35.100,00 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście;
  • dla Zadania nr 3 – (3 część zamówienia - teren dzielnicy Grunwald), złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, z ceną brutto: 42.768,00 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście;
  • dla Zadania nr 4 – (4 część zamówienia - teren dzielnicy Jeżyce), złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 40.824,00 zł oraz okresem 3 dni roboczych na rozprowadzenie pustych worków na liście;
  • dla Zadania nr 5 – (5 część zamówienia - teren dzielnicy Wilda), złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 44.906,40 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz czas rozprowadzenia pustych worków na liście 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - czas rozprowadzenia pustych worków na liście.
 Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Czas rozprowadzenia pustych worków na liście (dni robocze) Ilość uzyskanych punktów
2 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Zadanie nr 1 35.100,00 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 35.100,00 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Zadanie nr 3 45.672,34 3 Kryterium I – 88,02
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 91,02
Zadanie nr 5 47.421,94 3 Kryterium I –  89,01
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 92,01
4 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań Zadanie nr 3 42.768,00 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
5 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Zadanie nr 5 44.906,40 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
6 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Zadanie nr 4 40.824,00  
3

 
Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
 
 
Data zamieszczenia informacji